Przedszkole nr 240
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 240 > Menu Podmiotowe > Status prawny > Statut

Statut

  Drukuj
 

Tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem nr 08/2020


 Dyrektora Przedszkola nr 240  z dnia 28.08.2020 r.


Statut Przedszkola nr 240


 


 im. „Polskich Olimpijczyków”


 


w Warszawie


 


 


 


 


Niniejszy statut został opracowany na podstawie:


 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910.)

 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm).

 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( (Dz.U. z 2019 r., poz. 1481).

 4. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).

 5. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.  Nr 100, poz. 908).

 6. Aktów  wykonawczych do ustaw.

   

   

   

   

   

  Spis treści:

  Dział I    POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Postanowienia ogólne--------------------------------------------------------------------------- 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dział II   CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

  Rozdział 1. Cele i zadania przedszkola------------------------------------------------------- 4

  Rozdział 2. Sposób realizacji celów i zadań przedszkola-------------------------------- 7

  Dział III  ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

  Rozdział 3.Organy przedszkola---------------------------------------------------------------- 11----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rozdział 4. Dyrektor przedszkola------------------------------------------------------------- 11----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rozdział 5. Rada pedagogiczna ---------------------------------------------------------------- 13----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rozdział 6. Rada rodziców---------------------------------------------------------------------- 15----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rozdział 7. Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposoby

               rozwiązywania sporów między nimi ------------------------------------------ 15

  DZIAŁ IV  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

       Rozdział 8. Organizacja pracy przedszkola--------------------------------------------------- 17

  Rozdział 9 Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi------------------------------------ 19

  Rozdział 10 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ------------------------------- 23

  Rozdział 11 Zasady współdziałania z rodzicami -------------------------------------------- 23

  Rozdział 12 Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i

                              korzystanie z wyżywienia--------------------------------------------------------- 27

  DZIAŁ V   NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

  Rozdział 13 Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników--------------------------- 28

  Rozdział 14 Zadania nauczycieli---------------------------------------------------------------- 28

  Rozdział 15 Zadania pracowników niebędących nauczycielami----------------------- 32

  DZIAŁ VI   PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

  Rozdział 16 Prawa i obowiązki dzieci --------------------------------------------------------- 34

  Rozdział 17 Zasady skreślania dziecka z listy wychowanków--------------------------- 35

  DZIAŁ VII   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Rozdział 18 Ceremoniał przedszkola---------------------------------------------------------- 36

  Rozdział 19 Postanowienia końcowe--------------------------------------------------------- 37

   

   

  DZIAŁ I

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1 

  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:


 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie;

 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);

 3. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie;

 4. dyrektorze  - należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”;

 5.  radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola  nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”;

 6. wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”;

 7. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 8. nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę oddziału, nauczycieli specjalistów oraz innych pracowników pedagogicznych przedszkola;

 9. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa;

 10. organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć  Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

  § 2 


 1. Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” w Warszawie jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.

 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego

 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w 00-950 Warszawa pl. Bankowy 3/5

 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 5. Ustalona nazwa Przedszkole nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”  używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 

  § 3


 1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne przepisy.

 3. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Przedszkole posiada logo.

 5. Dyrektor  drogą zarządzenia określa wzór logo oraz zasady jego stosowania w materiałach promocyjnych.

 6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 7. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określa ustawa. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ prowadzący.

 8. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

  DZIAŁ II

  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

  Rozdział 1

  Cele i zadania przedszkola

  § 4

  Celem przedszkola jest:


 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej:

 11. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 12. organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

  § 5

  Do zadań  przedszkola należy:


 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

 2. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom  integracji sensorycznej i umiejętności korzystania  z rozwijających się procesów poznawczych;

 3. zapewnienie prawidłowej organizacji  warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 4. organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających  poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;

 5. organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;

 6. organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;

 7. organizowanie zajęć budujących wrażliwość,  w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;

 8. organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;

 9. organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

 10. organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 11. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń,  w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;

 12. systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 13. organizowanie procesów realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Rozdział 2

  Sposób realizacji celów i zadań przedszkola
  § 6


 1. Cele i zadania przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:


 1. właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;

 2. umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;

 3. organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;

 4. organizację zajęć dodatkowych;

 5. organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;

 6. stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;

 7. prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.


 1. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia również:


 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

 2. wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;

 3. rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.


 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ścisłej współpracy z rodzicami


 1. z wykorzystaniem:

    a) materiałów i funkcjonalności stron internetowych wydawnictw publikujących epodręczniki dla przedszkolaków,skrzynek poczty elektronicznej, stron: www.przedszkole240.waw.pl,,  https://www.facebook.com/przedszkole240,,

  b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

  c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

  d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora przedszkola;

  2) przez podejmowanie przez wychowanków aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających przy udziale rodziców, zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do obserwacji pracy dziecka;

  3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem m.in. takich jak: zamknięte grupy na facebooku, massanger, platforma ZOOM, MS Teams

  4) przez stałe, cykliczne, regularne informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu, w tym szczególnie wychowanków objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

  5) przez prowadzenie konsultacji dla rodziców w formach i terminach określonych przez dyrektora przedszkola.

  § 7


 1. Świadczenia udzielane w przedszkolu - w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:


 1. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;

 2. działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;

 3. działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;

 4. działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;

 5. gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.


 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji określa się w  planie pracy przedszkola na dany rok szkolny.

  § 8


 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:


 1. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;

 3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu

 4. wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka;

 5. stwarzaniu  dziecku warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym;

 6. umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.


 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:


  1. niepełnosprawnym; 

  2. niedostosowanym społecznie,

  3. zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

  4. z zaburzeniami zachowania lub emocji;

  5. ze szczególnymi uzdolnieniami;

  6. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

  7. z deficytami kompetencji i zaburzeń  sprawności językowej;

  8. z chorobami przewlekłymi;

  9. z sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

  10. z niepowodzeniami edukacyjnymi;

  11. z zaniedbaniami środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych dziecka i rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego;

  12. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą


 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 3. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.

 4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz  poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

  2)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje     emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

  3)   zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

  4)   porad i konsultacji;

  5) warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
                                                                 § 9


 1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i  opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:


  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;

  2. dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;

  3. dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;

  4. dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.

    

    § 10.

     Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
   1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, regionu, miasta;

      2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;


   3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;


   4) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów  współczesnych;


   5) pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, najbliższym środowiskiem;


   6) organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.


 


DZIAŁ III


ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE


Rozdział 3


Organy przedszkola


§ 11


Organami Przedszkola są:


 1. dyrektor;

 2. rada pedagogiczna;

 3. rada rodziców.

  Rozdział 4

  Dyrektor przedszkola

  § 12


 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:

  1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

  2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62, ust. 2  ustawy;
  3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej i realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz  rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także  organizuje administracyjną, i gospodarczą obsługę przedszkola;
  6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
  7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  8) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
  9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;


 1. dopuszcza do użytku programów wychowania przedszkolnego;

 2. organizuje i przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola na podstawie odrębnych przepisów;

 3. zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

 4. realizuje zadania zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 6. ustala zasady pracy z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (praca zdalna);

 7. ustala zasady rozliczania zajęć realizowanych przez nauczycieli i specjalistów w okresie pracy zdalnej do pensum nauczyciela i rozliczania pracy w godzinach ponadwymiarowych.

  2. Dyrektor  może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w § 34  ust. 1 niniejszego statutu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
  3. Przepis ust. 2 nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
  4. Dyrektor jako kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,  w szczególności decyduje w sprawach:


 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 2.  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 3.  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

  5. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami:


 1. przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki;

 2. informuje nauczycieli o zmianach w przepisach prawa oświatowego;

 3. powołuje zespoły nauczycielskie;

 4. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym;

 5. uczestniczy w procedurze awansu zawodowego nauczycieli; nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

 6. dokonuje oceny pracy nauczyciela.

  6. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


7.W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny wyznaczony i upoważniony nauczyciel przedszkola.


Rozdział 5


Rada pedagogiczna


§ 13


 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:


 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

 2. podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu;

 4. przygotowanie projektu i uchwalenie statutu przedszkola oraz zmian statutu nowego statutu;

 5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;

 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków przedszkola.


 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:


 1. organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład zajęć (arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny);

 2. projekt planu finansowego przedszkola;

 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 4. propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

 5. przedstawione przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego.


 1. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora.

 2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu

 3. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

 4. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.

 5. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 6. Strukturę rady pedagogicznej, jej zadania, sposób protokołowania zebrań określa regulamin rady pedagogicznej.

 7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, jeśli są one niezgodne z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący  oraz organ nadzoru pedagogicznego. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole.


 


Rozdział 6


Rada rodziców


§ 14


 1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci.

 2. W skład  rady rodziców wchodzą  (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach na  zebraniu  rodziców danego oddziału.

 3. Rada rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:


 1. uchwalenie regulaminu swojej działalności,

 2. opiniowanie projektu planu finansowego;

 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach,

 4. opiniowanie decyzji dyrektora przedszkola o dopuszczeniu do działalności w przedszkolu stowarzyszenia   lub innej organizacji ( z wyjątkiem partii i organizacji politycznych);

 5. opiniowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela.


 1. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 3. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa  jej regulamin.

  Rozdział 7

  Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposoby

  rozwiązywania sporów między nimi

  § 15 


 1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i zadań przedszkola.

 3. Współdziałanie organów przedszkola obywa się według następujących zasad:


 1. zasady pozytywnej motywacji;

 2. zasady partnerstwa;

 3. zasady wielostronnego przepływu informacji;

 4. zasady aktywnej i systematycznej współpracy;

 5. zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.


 1. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola.

 2. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności:


 1. zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola poprzez:


 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

 2. organizację zebrań przedstawicieli organów przedszkola;

 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola;

 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów.


 1. opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów;

 2. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:


 1. uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;

 2. kontakty indywidualne przewodniczących organów.


 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala dyrektor przedszkola.

 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.

  § 16 

  1.   W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

  1)   prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora       przedszkola;

  2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

  4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

  2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

  3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

  4. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 


 


DZIAŁ IV


ORANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA


 


ROZDZIAŁ 8


Organizacja pracy przedszkola


§ 17


 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola, zaopiniowany przez radę  pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

 3. Przedszkole może pełnić dyżur wakacyjny, nie dłużej niż jeden  miesiąc w danym roku szkolnym.

 4. Przedszkole zapewnia dzieciom  opiekę, wychowanie i nauczanie w dni robocze w godzinach od 7:30 do 17:30.

 5. Praca przedszkola organizowana jest zgodnie z  ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 7. Szczegółowy rozkład dnia oddziału uwzględnia:


 1. propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;

 2. potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;

 3. potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;

 4. godziny posiłków.

  § 18


 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 2. Przedszkole posiada pięć oddziałów i 125 miejsc organizacyjnych.

 3. Liczba dzieci w oddziale wynosi maksymalnie 25.

 4. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.

 5. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu,  w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:


 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

 2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.


 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.

 2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy dyrektora przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.

 4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.8, dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  § 19


 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie dopuszczonego programu wychowania przedszkolnego.

 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciele prowadzą swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.


ROZDZIAŁ 9


Sposób sprawowania opieki nad dziećmi


§ 20


 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:


 1. sale zajęć dla każdego oddziału;

 2. gabinet logopedy i psychologa;

 3. salę plastyczną;

 4. szatnię,

 5. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze wraz z kuchnia;

 6. ogród z placem zabaw.


 1. W zależności od warunków pogodowych dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu przedszkolnego podzielonego na place zabaw dla poszczególnych grup wiekowych z odpowiednio dobranymi urządzeniami.

 2. W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, w tym w szczególności zajęcia sportowe,  z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.

 3. Na terenie przedszkola i obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego mogą być organizowane zajęcia pokazowe dla studentów tej uczelni, prowadzone prze nauczycielki przedszkola, nauczycieli akademickich oraz studentów.

 4. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy rekreacyjno-sportowe tzw. zielone przedszkola. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.

  § 21


 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może uczęszczać do przedszkola w przypadkach szczególnie uzasadnionych takich jak:  trudna sytuacja rodzinna przy jednoczesnym odpowiednim poziomie funkcjonowania  dziecka umożliwiającym komunikację i samodzielność w zakresie czynności higienicznych.

 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 4.  Dziecko w wieku 6 lat jest objęte obowiązkowym  rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole nie sprawuje opieki nad dziećmi w żadnej formie i czasie.


§ 22


 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i    jego potrzeb rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i    możliwości placówki.

 2. W czasie pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole poza jego terenem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola.

 3. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo w szczególności poprzez:


 1. zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli

 2. zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i higienicznych warunków określonych w odrębnych przepisach,

 3. podawanie posiłków dla dzieci  przygotowanych zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi;

 4. przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;

 5. utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej;

 6. zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania;

 7. prowadzenie minimum raz w roku próbnych alarmów połączonych z ewakuacją dzieci;

 8. wyposażenie przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania.

  § 23


 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców  mogą być dziecku podawane leki.

 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz  okres leczenia.

 3. W przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.

 5. Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola: nauczyciela lub dyrektora.

 6. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest :

  1) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,

  2) niezwłocznie powiadomić rodziców i dyrektora przedszkola.

  7. Dyrektor jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić prokuratora i kuratora oświaty o wypadku śmiertelnym, a w przypadku zbiorowego zatrucia, państwowego inspektora sanitarnego.

  8. W przypadku choroby zakaźnej, rodzice dziecka, zobowiązani są do powiadomienia o tym dyrektora placówki, a w przypadku jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora  lub kierownika gospodarczego.

  § 24

  1. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż dwóch opiekunów;

  2. Spacery i  wycieczki są organizowane zgodnie z regulaminem organizowania krajoznawstwa i turystyki obowiązującym w przedszkolu;

  3.  W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

  4. Niedopuszczalne jest  realizowanie spacerów i  wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi oraz podczas silnych wiatrów.

  5. W przypadku alertu smogowego wyjścia dzieci poza budynek przedszkola są zabronione lub ograniczane.

  6. Przed wyjściem dzieci do ogrodu, teren  przedszkolny musi być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez  pracownika przedszkola.

  7.  Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.


 


ROZDZIAŁ 10


Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci


§ 25


 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną  przez nich osobę pod opiekę wychowawcy oddziału lub pod opiekę innego nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi , do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub upoważnioną  przez nich osobę;

 2. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące zasady:


 1. rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole na walnym zebraniu z rodzicami;

 2. rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego;

  2a) w celu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 dyrektor może zdecydować o ograniczeniu bądź zakazie wstępu rodziców do budynku przedszkola,

 3. w przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu, fakt ten zgłaszany jest pracownikom przedszkola przez system iprzedszkole;

 4. rodzice , upoważnione osoby są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola;

 5. stan zdrowia dziecka przyprowadzonego do przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu tego dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;

 6. w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;

 7. powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.


ROZDZIAŁ 11


Zasady współdziałania z rodzicami


§ 26


 1. Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i zawierającego imię, nazwisko i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionej osoby oraz jej podpis i podpisy rodziców.

 2.  Osoba upoważniona przez rodziców do odbierania dziecka  powinna  być osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie poniżej 13 roku życia  oraz osobie,  której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

 3. W przypadku upoważnienia do odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią  rodzice są zobowiązani do dołączenia do upoważnienia informacji  potwierdzającej, że upoważniona osoba niepełnoletnia zapewnia dziecku pełne bezpieczeństwo od momentu jego odebrania z przedszkola.

 4. Dzieci powinny być odebrane z placówki do godziny 17:30. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:


 1.  kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;

 2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami oczekuje z dzieckiem przez okres 60 minut na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;

 3. jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia policję.


 1. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust. 9  nie ma charakteru sporadycznego, przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z wystąpieniem z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola;

 2. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej - rodzicom lub osobie przez nich upoważnionej, ta przejmuje odpowiedzialność  za jego bezpieczeństwo.

 3. Przedszkole ma prawo odmówić odebranie dziecka z przedszkola, rodzicowi wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole organizuje dla rodziców konsultacje w formach i terminach podanych do wiadomości członkom społeczności przedszkola przez dyrektora. Konsultacje zapewniają rodzicom kontakt z każdym nauczycielem i specjalistą. Dodatkowo nauczyciele i specjaliści, komunikują się z rodzicami swoich dzieci/wychowanków za pomocą technik i narzędzi lub w inny, uzgodniony sposób, wskazany przez dyrektora placówki.

   

  § 27


1. Przedszkole pełni wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.


2. W zakresie związanym z uczęszczaniem dzieci do przedszkola rodzice mają prawo do:


 1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;

 2. dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;

 3. uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;

 4. wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;

 5. pomocy ze strony nauczycieli i specjalistów (psychologa, logopedy) w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych dziecka oraz porad i wskazówek w zakresie metod i sposobów pokonywania tych trudności;

 6. partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;

 7. zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;

 8. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

 9. aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, w szczególności poprzez czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady rodziców i uczestnictwo w pracach rady rodziców;

 10. współdziałania w realizacji zadań wychowawczych przedszkola;

 11. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną, za pośrednictwem rady rodziców;

 12. uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.


 1. Do podstawowych obowiązków rodziców związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola należy :


 1. przestrzeganie zasad określonych w statucie przedszkola;

 2. przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej;

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka w wyznaczonych godzinach osobiście lub przez upoważnioną osobę;

 4. zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu;

 5. bezwzględnego informowania o nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, w szczególności przy zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 6. regularne i terminowe wnoszenie opłat za przedszkole;

 7. systematyczne współdziałanie z nauczycielem;

 8. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

 9. respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców.

  4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

  1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

  2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

  5. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


 1. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu należy rozumieć  nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć   edukacyjnych w przedszkolu.

 2. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:


 1. konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

 2. zebranie walne organizowane na początku każdego roku szkolnego;

 3.  zebrania oddziałowe  organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;

 4. kontakty indywidualne  zgodnie z potrzebami rodziców, nauczycieli

 5. zajęcia otwarte,  integracyjne dla dzieci i rodziców;

 6. warsztaty, szkolenia dla rodziców pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców lub istotnych dla nauczycieli przedszkola

 7. spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;

 8. wycieczki, festyny, pikniki;

 9. spotkania adaptacyjne,

 10. kącik dla rodziców, ogłoszenia,

 11. informacje na stronie internetowej i portalu społecznościowym.


 1. Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:


 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

 3. zapewnienie  indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

 4. ustalenie w uzgodnieniu  z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;

 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

 8. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.


 


ROZDZIAŁ 12


Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia


§ 28


 1. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bielany.

 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

 4. Przedszkole pokrywa koszty swej działalności:


 1. z dotacji przewidzianej w budżecie m.st. Warszawy na zadania oświatowe;

 2. z wpłat rodziców tytułem pokrycia kosztów posiłków dzieci;


 1. Przedszkole może otrzymywać darowizny, gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi dochodami określają odrębne przepisy..

 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego są  nieodpłatne.

 3. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu jest ustalona przez dyrektora przedszkola na podstawie odrębnych przepisów.

 4. Opłatę za korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu rodzice wnoszą w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy.

 5. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z posiłków lub nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za korzystanie z posiłków w każdym dniu nieobecności podlega zwrotowi, z wyłączeniem pierwszego dnia. Za pierwszy dzień nieobecności lub rezygnacji z posiłku, dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej stawki w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej  w tym dniu do godziny 9:00.

 6. Dyrektor przedszkola może udzielić zwolnienia w całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem, że zwolnienia te są udzielane wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.

 7. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. obejmującej koszty przygotowania posiłków.

 8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, odpłatności za korzystanie przez dzieci z wyżywienia są niepobierane.


 


DZIAŁ V


NAUCZYCIELE  I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


 


Rozdział 13


Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola


§ 29


 1.  Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

 2. Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem odrębnych przepisów dyrektor przedszkola.

 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

         

   Rozdział 14

  Zadania nauczycieli

  § 30


 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:


 1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;

 2. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;

 3. powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;

 4. kontrola obecności dzieci na zajęciach;

 5. powiadomienie dyrektora przedszkola o wypadku dziecka;

 6. organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w przedszkolu  Regulaminem organizowania krajoznawstwa i turystyki.


 1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje w szczególności:


 1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;

 2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;

 3. zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;

 4. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;

 5. udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 6. zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

 7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju

 8. opracowanie planu współpracy z rodzicami;

 9. angażowanie rodziców w działalność przedszkola;

 10. informowanie rodziców o  tygodniowych zakresach treści na podstawie których będzie odbywała się realizacja podstawy programowej w danym tygodniu oraz przypominanie  o zasadach zapewniających wychowankom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi podczas edukacji na odległość.


 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje w szczególności:


 1. udział w opracowywaniu planów pracy przedszkola, różnorodnych projektów edukacyjnych i innowacji;

 2. opracowywanie miesięcznych planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;

 3. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu;

 4. wybór programu wychowania przedszkolnego i przedstawienie go dyrektorowi przedszkola;

 5. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa;

 6. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;

 7. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;

 8. kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;

 9. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

 10. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi; 

 11. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, które określają odrębne przepisy;

 12. dbałość o estetykę pomieszczeń;

 13. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;

 14. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

 15. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji;

 16. możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy.


 1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:


 1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;

 2. prowadzenie bieżącej diagnostyki;

 3. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;

 4. dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem przyjętym w przedszkolu.

 5. dokumentowanie obserwacji pedagogicznych  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  w sposób ustalony przez  dyrektora przedszkola.

  4a. Obserwacje i monitorowanie pracy wychowanków przedszkola podczas pracy na odległość  odbywa się przy czynnym i aktywnym współudziale rodziców, których zadaniem jest:

  1) przekazywać nauczycielowi wnioski z własnych obserwacji dziecka,

  2)  przesyłać w dowolnej formie skanu, zdjęcia widok karty pracy dziecka, ćwiczenia, pracy plastycznej lub innego wytworu, które dziecko wykonało zgodnie z procesem edukacyjnym zaplanowanym przez nauczyciela lub procesem terapeutycznym zaplanowanym przez specjalistę,

  3) wypełniać ankiety, wywiadu, karty obserwacji przesłane przez nauczyciela w terminach uzgodnionych z rodzicami,

  4) przekazywać inne informacje istotne ze względu na sytuacje porażki, sukcesu, progresu lub regresu w rozwoju i nabywaniu wiadomości oraz umiejętności.


 1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:


 1. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami  (psycholog, logopeda, lekarz);

 2. udział w omówieniu pracy z logopedą, psychologiem.


 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z działalności przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.

 3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczycieli, specjalistów, wychowawców, oraz innych pracowników przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe.

  § 31


1. Do zadań logopedy należy:


 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych,  w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 4. wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

 5. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu przedszkola

 6. udzielanie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej .


 1. W udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycieli może wspierać psycholog oddelegowany do pracy w przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Rozdział 15


Zadania pracowników niebędących nauczycielami


§ 32


 1. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami określają przepisy o pracownikach samorządowych.

 2. Pracownikami niebędącymi nauczycielami są pracownicy administracji i obsługi:


 1. kierownik gospodarczy;

 2. kucharka;

 3. pomoc kuchenna;

 4. pomoc nauczyciela;

 5. woźna oddziałowa;

 6. dozorca;

 7. szatniarka.


 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do prezentowania wychowankom przedszkola przykładnej kultury osobistej i taktu.

 3. Pracownicy administracji i obsługi są obowiązani wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 4. Pracownik administracji i obsługi jest obowiązany w szczególności:


 1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

 2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,

 3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

 4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;

 5. przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

 6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.


 1. Zadania pracowników administracji i obsługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom polegają na:

  1) wspomaganiu nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom;

  2) udzielaniu pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;

  3) informowaniu o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych określa dyrektor przedszkola w zakresach czynności.

  DZIAŁ VI

  PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

   

  Rozdział 16

   Prawa i obowiązki dzieci

  § 33


 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:


 1. życzliwego i podmiotowego traktowania;

 2. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

 3. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

 4. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 5. wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

 6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

 7. badania i eksperymentowania;

 8. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

 9. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

 10. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

 11. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;

 12. nagradzania wysiłku;

 13. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);

 14. ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

 15. współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;

 16. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 17. nauki regulowania własnych potrzeb;

 18. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 19. spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

 20. możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy,

 21. do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym stopniu co innym dzieciom realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez przedszkole z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez przedszkole. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


 1. Do obowiązków dziecka należy:


 1. przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;

 2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;

 3. przestrzegania higieny osobistej;

 4. poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;

 5. przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno;

 6. wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych  oraz pełnienie dyżurów w miarę swoich możliwości.

 7. stosowanie się za pośrednictwem rodziców zasad wynikających z organizacji kształcenia na odległość określonych przez nauczycieli ,w tym szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.


 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub dyrektora przedszkola według określonej procedury:


 1. skargi przyjmuje i rozpatruje dyrektor przedszkola;

 2. odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;

 3. w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   

  § 34


 1. Informacje i opinie o dziecku podlegają szczególnej ochronie. Mogą być udostępniane jedynie rodzicom dziecka i organom lub instytucjom uprawnionym na mocy przepisów szczególnych, a innym osobom jedynie za pisemną zgodą rodziców.

 2. Informacje o dziecku i rodzinie uzyskane przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola stanowią tajemnicę służbową.


 


Rozdział 17


Zasady skreślania dziecka z listy wychowanków


§ 35   


 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:


 1. zachowania dziecka uniemożliwiającego zapewnienie jemu oraz innym dzieciom bezpieczeństwu i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole;

 2. uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;

 3. braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

 4. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej  nieobecności.


 1. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 3. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacjach opisanych w ust. 1, dyrektor  zobowiązany jest podjąć następujące działania:


1)   zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji   zachowań dziecka;


2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc;


3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze  skreślenia dziecka z listy przedszkolaków;


 1. zawiadomić rodziców  na piśmie o podjętej decyzji.


 


DZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Rozdział 18


Ceremoniał przedszkola


§ 36


Ceremoniał przedszkola obejmuje:


1)    pasowanie na przedszkolaka;


2)    uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania dzieci kończących edukację przedszkolną.


Rozdział 19


Postanowienia końcowe


§ 37


  1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Statut obowiązuje w równym stopniu  wszystkich członków społeczności przedszkolnej: pracowników,   rodziców  i dzieci.


 1. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:


 1. licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;

 2. gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.


 1. Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku:


 1. zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego;

 2. potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania społeczności przedszkolnej;

 3. ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ przedszkola;

 4. zalecenia organów kontrolnych;

 5. innych przyczyn (np. zmiana nazwy, nadanie imienia).


 1. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 2. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora przedszkola do opublikowania ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji.

 3. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora przedszkola.

 4. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w holu przedszkola, gabinecie dyrektora przedszkola, oraz na stronie internetowej przedszkola.

 5. Regulaminy i inne unormowania wewnętrzne, w tym regulaminy działalności, uchwalone przez organy działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.


 


§ 38


   1. Traci moc statut nadany uchwałą rady pedagogicznej w dniu 27.11.2017 r.

   2. Powyższy statut  wchodzi w życie z dniem  01.09.2020r.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.SKaczorek 08-11-2011
Aktualizujący bzmw/ext.skaczorek 30-03-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.eskwarka 30-03-2021
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 2237